Konflikter av olika slag

Under livets gång hamnar vi nästan alla någon gång i konfliktfyllda situationer. Det är få av oss som gillar konflikter och vi drar oss ofta undan i den mån det är möjligt. Det är viktigt att skapa sammanhang som har en inbyggd god förmåga att hantera konflikter när de väl uppstår.

Konflikter kan handla om sakfrågor respektive mer relationsbaserade konflikter. I de sistnämnda är det framförallt en frustration över andras beteendemönster. Konflikten tar inte slut när sakfrågan är avgjord och konflikterna blir då till sin natur personliga.

Konflikter och skadat förtroende

I konflikter blir det ofta en skada i förtroende mellan parter. För att komma vidare krävs en ömsesidig förståelse för varandras upplevelser och berättelser. Mycket materielinnehållet är hämtat från Thomas Jordans utmärkta bok “Konflikter i arbetslivet”.

Konflikter och samtal SaraAnnies livsnycklar

Konfliktens olika faser

En konflikt kan liknas vid ett isberg, många lager finns oftast och de viktigaste delarna är svåra att upptäcka initialt. Vid närmare inblick får man förståelse för att det ofta finns en dold agenda och allra djupast i en konflikt finns också sådant som är oreflekterat hos parterna själva.

Vid samtal är det lika viktigt att få ökad förståelse för båda parter i konflikten, kanske inte minst av sig själv!

En konflikt har ofta följande tre faser:

1. Konfliktfas ett

Två parter har önskemål och de är ej villiga att släppa på dessa.

 

2. Konfliktfas två

Blockeringar uppstår av någon anledning eftersom någon/något gör det omöjligt att uppnå önskemålen.

2. Konfliktfas tre

Frustration leder till handlingar av olika slag, exempelvis att den ena parten lämnar.

konflikthantering

Konflikthantering

Vi måste börja lyssna på varandra mer och visa respekt och förstå vad den andre säger. Det kräver en viss välvilja från båda håll och en tro att konflikten är möjlig att lösa.

Ett lyckat samtal består av att man både lyssnar på å ena sidan och å andra sidan kan föra sin egen talan. Få är bra på båda delarna.

Först när motparten upplever sig lyssnad till kan du också bli lyssnad till!

Det går utmärkt bra att lyssna till andra utan att man därigenom ger dem rätt till allt de säger.

Genom att lyssna får du se nya sidor av konflikten och får reda på omständigheter du kanske inte kände till sedan tidigare.

Konsten att lyssna

Du behöver sätta parentes kring det du har på ditt hjärta! Det är inte alltid det lättaste. Det finns 3 delar i lyssnandet:

1) Att ge uppmärksamhet
Här spelar kroppsspråket en avgörande roll, att förmedla att du är avspänd, öppen och närvarande. Det kan vara enkla saker som att vara vänd mot den som talar, att ha ögonkontakt och att hålla ett lagom avstånd.
2) Att förmedla att du lyssnar uppmärksamt
3) Att bekräfta att du förstått

Här kommer några tänkbara förslag på samtalsöppningar

● Du beskriver något som du ser hos den andre, dennes kroppsspråk tex. “du ser lite tyngd ut idag”
● En inbjudan “har du lust att prata om X, berätta!
● Tystnad, du behöver ge den andre personen möjlighet att bestämma om han eller hon vill fortsätta och i så fall hur.

Som part i en konflikt bör du vara extra uppmärksam på vilka kommentarer som träffar just dig extra djupt.

”Ju mer du tillåter dig själv att ha många olika sidor, både starka och svaga. Ju mer du kan tillåta dig att medge egna misstag, egna svagheter och blandade motiv, desto fastare mark har du under fötterna och destor mindre risk löper du att motparten oväntat slår undan benen på dig med en träffande kommentar.”
citat hämtat från Konflikthantering i arbetslivet av T Jordan

Ibland kan det vara klokt att i stundens hetta tillåta dig själv att kännas vid alla känslor. Låt en person du har förtroende för få agera samtalsperson i en påhittad dialog, låt den personen trösta dig, vara förlåtande, uppmana dig till att vila och kanske för en tid lämna och stänga av.

Den här personen kan också vara någon du behöver komma till i verkligheten. Att få sätta ord på sin frustration och försöka se möjliga vägar kan få vara till hjälp för dig att hantera konflikter du hamnat i.

Sinnesrobönen kan vara till hjälp här:

Gud, ge mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

orange kvist